מבוא

השימוש באתר וגיפם 10 מק”ג הנמצא בכתובת www.vagifem10.co.il לרבות התכנים המוצעים בו וכל חלק מאלה ("האתר"), כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך ("את") לבין נובו נורדיסק בע"מ ("החברה" ו/או "אנחנו") בקשר לאתר ולא בקשר לאתרים אחרים של החברה. על-ידי שימוש באתר, יצירת קשר ו/או כל פעולה אחרת הקשורה באתר הנך מתחייבת, כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואת מסכימה להוראות הכלולות בהם. במידה ואינך מסכימה עם תנאי מתנאי השימוש עליך לצאת מהאתר ולא להשתמש במידע המופיע בו. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. בהמשך שימוש באתר לאחר שינוי כאמור, הנך מסכימה ומתחייבת להיות כפופה להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי השימוש שיחולו באותה עת. מטעמי נוחות, תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון נקבה או בלשון זכר אך פונים לנשים וגברים כאחד.

הגבלות ומצגים

הנך מתחייבת שלא: (א) להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את האתר ו/או כל חלק ממנו; (ב) להפנות לאתר על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ג) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ד) לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ה) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ו) להכביד על האתר ו/או השרת של האתר ו/או גישה של כל משתמש לאתר. השימוש באתר כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. את האחראית הבלעדית להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות אך לא רק בטקסט, תמונות, קטעי וידאו, קוד מחשב, ממשק משתמש, עיצוב, מידע, שירותים, קטעי שמע ומוזיקה, לוגואים ושמות מסחר וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור ו/או יצירה נגזרת של אלה הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) סודות מסחר; (ה) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ו) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר.

פרטיות

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הנך מצהירה בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור. במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ותתבקשו לספק פרטים אישיים כגון שם, דואר אלקטרוני ומספר טלפון ("פרטי התקשרות"). בכפוף לזכויותיך על פי כל דין (לרבות זכות העיון), פרטי ההתקשרות ישמשו רק לצורך יצירת קשר אתך על מנת לתת מענה לשאלות ששאלת ולא קיבלת מענה עבורם באתר. במידה והחברה תהיה מעוניינת לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים ושיווקיים שונים, היא תיצור אתך קשר דרך פרטי ההתקשרות ותבקש ממך הסכמה מפורשת (OPT-IN) להשתמש בפרטיך לצורך מטרות אלו. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. החברה לא תעביר את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן: א. במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש; ב. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ג. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי; ד. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין החברה.

הגבלת אחריות

אתר זה מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, לרבות ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהאתר או השרת עליו נסמך האתר נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. את האחראית הבלעדית לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו. ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה, לרבות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך באתר, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת שירותים על-ידי החברה. את מאשרת כי לאחר ששקלת את הדברים ברצינות קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי ההסכם, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מההסכם ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי ההסכם.

כללי

(6.1) התנאים שבתנאי השימוש הללו הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה; (6.2) דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם, פרט לכללי ברירת הדין. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (6.3) במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (6.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (6.5) אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; (6.6) החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. את אינך רשאית להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (6.7) מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, לרבות בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים 2-6 ימשיכו להיות בתוקף; (6.8) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צרי עמנו קשר במייל: callcenter@care4life.co.il